Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פניות הציבור

           

לקוח נכבד ,

חברת מיכמן מימון בע"מ מאמינה בשיח שוטף, מקצועי ומכבד עם לקוחותיה, ועושה ככל שביכולתה כדי להעניק את השירות הטוב ביותר לקהל לקוחותיה.

אם אינך שבע רצון מהשירות שניתן לך, באפשרותך לפנות לממונה על טיפול בתלונות הציבור, מר אבי גיל, באמצעות אחת מהדרכים הבאות: 

  1. טלפון: 03-9015606.
  2. דואר רשום אל מען משרד החברה: בר כוכבא 21, בני ברק, 5126001.
  3. דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות פעילות  

שעות פעילות הינן בימים א'- ה', בין השעות 9:00-17:00, למעט בערבי חג וחגים. 

טיפול בפנייה – לוח זמנים

החברה מתחייבת לשלוח לפונה אישור בדבר קבלת תלונת ציבור תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת תלונת הציבור.

החברה מתחייבת לשלוח לפונה תשובה מנומקת בכתב תוך 45 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה. *)

פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור הפנייה

שם פרטי ושם משפחה / שם תאגיד, ת.ז. / ח.פ., תאריך הפנייה, פירוט הפנייה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומסמכים נלווים הקשורים לנושא הפנייה, ככל שישנם.

כללים לטיפול בפנייה: 

  • ניתן לפנות לחברה בכל אחת מדרכי ההתקשרות המצוינות לעיל. 
  • מומלץ לפרט ככל הניתן את הפנייה ולהעביר את כל המסמכים הרלוונטיים נשוא הפנייה על מנת לקצר תהליכים ולסייע במתן מענה הטוב ביותר .
  • החברה מתחייבת לבדוק את הפנייה לעומק, תוך שימוש בכל המידע הדרוש לצורך בדיקתו, במסגרת לוחות הזמנים המפורטים לעיל. 

(*)במקרים חריגים רשאית החברה להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת של 15 ימי עסקים, אשר תמנה מתום 45 ימי העסקים מיום קבלת הפנייה. הודעה על הארכת המועד וסיבת העיכוב תימסר לפונה לפני תום התקופה הקבועה לעיל.