צור קשר


  טלפון: 03-9015606
  office@michman.co.il

  מגדלי ב.ס.ר 3 (קומה 29)
  בני-ברק, ישראל 5126237

  הודעות

  צרו איתנו קשר

  הודעות ודוחות

  08.02.2022  שטר נאמנות+תמצית תניות – מונגש

  לצפיה במסמך

  09.02.22 תוצאות מכרז ציבורי – פברואר 2022 – מונגש

  לצפיה בדוח

  04.01.22 דוח מיידי – הודעה בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית ושאינה חריגה

  לצפיה בדוח

  28.12.21 – דוח הקצאה פרטית מהותית – מונגש

  דוח הקצאה פרטית מהותית סופי ונקי להנגשה באתר מיכמן – 21.12.2021 – מונגש

  12.12.21 – הסכם מימון מיכמן 

  לצפייה בהסכם 

  21.11.21 – דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2021

  לצפייה בדו"ח 

  16.11.21 – מיכמן אשראי לעסקים ממשיכה במגמת הצמיחה:

  חברת מיכמן מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם צמיחה משמעותית בכל הפרמטרים העסקיים

  החברה מציגה גידול חד בתיק האשראי, בהכנסות מימון וברווח הנקי

  החברה מציגה צמיחה חזקה בפעילותה ותיק האשראי נכון להיום מסתכם בכ-300 מיליון ש"ח, פי 3 מיתרת התיק בתחילת השנה

  הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי בכ-7.1 מיליון ש"ח (כולל רווחי שיערוך מאחזקה במניות חברת ליברה בשיעור של כ-4.4% שהסתכמו בכ-3 מיליון ש"ח נטו) לעומת רווח נקי של כ-125 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

  ההכנסות מימון ברוטו צמחו פי 3.1 ברבעון השלישי לשנת 2021 והסתכמו בכ-11.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-3.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

  דורון ספיר, יו"ר החברה מסר : "דוחות הרבעון השלישי של שנת 2021 הינם עדות ליכולת החברה לצמוח ולהגדיל בצורה משמעותית את תיק האשראי שלה תוך שמירה על שיעור הרווחיות ועל מרווח אשראי נטו משוקלל בשיעור של כ-15%. כתוצאה מכך, מיכמן מציגה שיפור בכל הפרמטרים העסקיים. אנו ממשיכים לבחון פתרונות תשלום מתקדמים ולקדם שיתופי פעולה ליצירת חדשנות ומובילות בעולמות התשלומים והאשראי לעסקים."

  יניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים : "אנו חווים המשך ביקושים גבוהים לאשראי ולמוצרי החברה מצד הלקוחות- עסקים קטנים ובינוניים. אנו ממשיכים בגיוון מקורות האשראי תוך הפחתת העלויות ובטיוב תיק הלקוחות כאשר החברה נהנית מביקושים ערים ומגדילה את פעילותה ואת תיק האשראי תוך ניהול מוקפד ושיפור איכות התיק. אנו שמים דגש על איתור הזדמנויות סינרגטיות בתחום הפיננסי, זאת על מנת להמשיך ולהציף ערך לבעלי המניות שלנו."

  חברת מיכמן, המספקת אשראי לאלפי עסקים במשק הישראלי, הנפיקה את מניותיה בבורסה בתל אביב בחודש פברואר 2021. במסגרת ההנפקה החברה זכתה לביקושי יתר וגייסה כ-25 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של כ– 95 מיליון אחרי הכסף. מאז צמח וגדל שווי השוק של החברה והוא עומד נכון להיום על כ-226 מיליון ש"ח. ביוני 2021 החברה השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח.

  חברת מיכמן שהוקמה בשנת 2015 על ידי יניב ביטון הינה חברה המעניקה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים במשק, בעיקר כנגד קבלת ממסרים דחויים. נכון לנובמבר 2021 היקף תיק האשראי שמנהלת החברה מסתכם בכ-300 מיליון ש"ח. בפברואר 2021 הפכה מיכמן לחברה ציבורית עם הנפקת מניותיה לציבור בבורסה בתל אביב. יו"ר החברה הוא דורון ספיר ומנכ"ל ומייסד החברה הוא יניב ביטון.

  לצפייה במצגת

  https://michman-loans.co.il/wp-content/uploads/2021/11/תוצאות-רבעון-שלישי-2021.pdf

   

  _________________________________________________________________

  12.8.21 – הגדלת מסגרת אשראי מבנק דיסקונט לישראל בע"מ

  בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 25 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 044892-01-2021) בדבר התקשרות החברה בהסכם מסגרת אשראי עם בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "בנק דיסקונט"), החברה מתכבדת להודיע כי חתמה על הסכם עם בנק דיסקונט לפיו יכפיל בנק דיסקונט את סך האשראי הניתן לניצול על ידי החברה לסך של 30 מיליון ₪ (חלף סך של 15 מיליון ₪ לפני ההגדלה). יצוין כי מעבר להגדלת היקף האשראי, סיכמה החברה עם הבנק כי הריבית שתשולם ע"י החברה בגין האשראי תהא בשיעור של פריים + 1.4% (חלף שיעור של פריים + 1.7%)
  בכבוד רב,
  יניב ביטון, מנכ"ל
  מיכמן בס"ד בע"מ

  לינק להודעה>

   

  _____________________________________________________________

  30.7.2021

  פרסום דוחות כספיים מונגשים לעיון בקישור הבא >

   

  _____________________________________________________________

   

   

  מיכמן בס"ד בע"מ ("החברה")

  הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000.

  החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום שלישי, ה-11 במאי, 2021, בשעה 10:30, במשרדי החברה ברחוב כינרת 5, קומה 29, בני ברק.

   

  1. הנושאים שעל סדר היום:
   • הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בנוסח כפי שצורף לזימון האסיפה, כמפורט בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 5 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-056250) ("הדוח המיידי").
   • אישור מינויה של הגברת שריתה להבי לדירקטורית חיצונית לתקופה בת 3 שנים החל ממועד כינוס האסיפה, כמפורט בדוח המיידי.
   • אישור מינויה של הגברת שירה קולמן – גולובינסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח המיידי.
   • אישור מינוי משרד ארנסט אנד יאנג, רואי חשבון, כרואה חשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2021, כמפורט בדוח המיידי.
   • דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020 וכפי שפורסם על-ידי החברה ביום 25 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-047289).
   • אישור מינויו מחדש של מר דורון ספיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
   • אישור מינויו מחדש של מר יניב ביטון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
   • אישור מינויו מחדש של מר אמיר שחף פושינסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

   

  1. הרוב הנדרש:
   • הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 הוא 51% מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם, על-ידי באי כוחם, הרשאים להצביע באסיפה, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.
   • הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2 ו-1.3 הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המנויים בסעיף 2.2(א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
   • הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיפים 1.4, 1.6, 1.7 ו-1.8 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם, על-ידי באי כוחם, הרשאים להצביע באסיפה, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

   

  1. מניין חוקי ואסיפה נדחית:

  המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הינו שני (2) בעלי מניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי באי כוח, והמחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי (דהיינו, שני בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה הכללית בשבוע, קרי ליום ג', 18 במאי, 2021 בשעה 10:30, באותו המקום ("האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

   

  המועד הקובע: 15 באפריל, 2021.

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: 1 במאי, 2021.

  המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, כאשר ההצבעה בכתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

  הפנייה לדוח מיידי: למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושאים שעל סדר היום ראו הדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 5 באפריל, 2021 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il.

   

  בכבוד רב,

  מיכמן בס"ד בע"מ

   

   

  Call Now Button
  Open chat
  אנחנו זמינים בוואטסאפ
  דילוג לתוכן