צור קשר


טלפון: 03-9015606
office@michman.co.il

מגדלי ב.ס.ר 3 (קומה 29)
בני-ברק, ישראל 5126237

הודעות

צרו איתנו קשר

הודעות ודוחות

30.7.2021

פרסום דוחות כספיים מונגשים לעיון בקישור הבא >

 

_____________________________________________________________

 

 

מיכמן בס"ד בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000.

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום שלישי, ה-11 במאי, 2021, בשעה 10:30, במשרדי החברה ברחוב כינרת 5, קומה 29, בני ברק.

 

 1. הנושאים שעל סדר היום:
  • הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בנוסח כפי שצורף לזימון האסיפה, כמפורט בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 5 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-056250) ("הדוח המיידי").
  • אישור מינויה של הגברת שריתה להבי לדירקטורית חיצונית לתקופה בת 3 שנים החל ממועד כינוס האסיפה, כמפורט בדוח המיידי.
  • אישור מינויה של הגברת שירה קולמן – גולובינסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח המיידי.
  • אישור מינוי משרד ארנסט אנד יאנג, רואי חשבון, כרואה חשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2021, כמפורט בדוח המיידי.
  • דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020 וכפי שפורסם על-ידי החברה ביום 25 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-047289).
  • אישור מינויו מחדש של מר דורון ספיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  • אישור מינויו מחדש של מר יניב ביטון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  • אישור מינויו מחדש של מר אמיר שחף פושינסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

 

 1. הרוב הנדרש:
  • הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 הוא 51% מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם, על-ידי באי כוחם, הרשאים להצביע באסיפה, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.
  • הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2 ו-1.3 הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המנויים בסעיף 2.2(א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
  • הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיפים 1.4, 1.6, 1.7 ו-1.8 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם, על-ידי באי כוחם, הרשאים להצביע באסיפה, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

 

 1. מניין חוקי ואסיפה נדחית:

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הינו שני (2) בעלי מניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי באי כוח, והמחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי (דהיינו, שני בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה הכללית בשבוע, קרי ליום ג', 18 במאי, 2021 בשעה 10:30, באותו המקום ("האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

 

המועד הקובע: 15 באפריל, 2021.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: 1 במאי, 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, כאשר ההצבעה בכתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

הפנייה לדוח מיידי: למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושאים שעל סדר היום ראו הדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 5 באפריל, 2021 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il.

 

בכבוד רב,

מיכמן בס"ד בע"מ

 

 

Call Now Button
Open chat
אנחנו זמינים בוואטסאפ
Skip to content